Prohlášení společnosti Baribal Kids, s.r.o. o ochraně osobních údajů

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s ustanoveními na ochranu osobních údajů České republiky. Jedná se zejména o ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Správcem osobních údajů je Baribal Kids, s.r.o.., IČ 29049237, Podbabská 1112/13, Praha 6, 16000 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa: Podbabská 1112/13, 160 00,Praha 6,
Email: baribal@baribalkids.cz
Telefon: +420777911722

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.


Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli / a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší registrace, v rozsahu - jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, Identifikační číslo IČO, DIČ.


Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zpracování objednávek.


Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky projevit svůj souhlas se zasíláním informací o novinkách a speciálních nabídkách prodávajícího (newsletter). Zaškrtnutím tohoto políčka tak kupující jako dotyčná osoba uděluje svobodně a dobrovolně prodávajícímu ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisů EU svůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy pro marketingové účely - zasílání newsletteru prostřednictvím elektronické pošty (emailů). Za podmínek stanovených v Zákoně máte právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona, právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona, právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona, právo vznést proti zpracování podľa§ 27 Zákona, právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele: baribal@baribal.sk

Účelem zpracování osobních údajů je: správa Vaší registrace, objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany správce plnit, pro tyto účely je možné poskytnout tyto informace zpracovatelům, se kterými naše společnost spolupracuje podle platných pravidel GDPR o zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Jako dotčená osoba má kupující právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že se jeho osobní údaje zpracovávají v rozporu s platnou legislativou.
Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje v Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.


Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


Doba uchovávání údajů je patnáct let. Správce uchovává osobní údaje po dobu potřebnou k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu . Po uplynutí zákonné lhůty uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Zpět na vše o nákupu