Reklamační řád vychází ze zákona o ochraně spotřebitele.

1. Při dodávce objednaného zboží Českou poštou nebo spediční společností je zapotřebí zboží řádně překontrolovat, zda není poškozeno. V případě zjištění jakéhokoliv poškození je třeba jej reklamovat do 24 hod. (Od dodání), na pobočce České pošty, která Vám zboží dodala (pokud vám zásilka byla doručena poštou, za přepravu zboží odpovídá Česká pošta). V případě, že Vám zásilku doručila spediční společnost, je třeba hned při přebírání sepsat reklamaci s přepravcem a ponechat si kopii reklamace. Do 3 dnů je třeba oznámit vzniklou událost naší společnosti, jinak považujeme zásilku doručenou bezchybně.

2. Při doručení naší přepravou je nutné zboží zkontrolovat, zda nedošlo při přepravě k nějakému poškození a případné závady a poškození hned označit na zadní straně faktury nebo dodacího listu.

3. Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození nedošlo nesprávným a nepřiměřeným zacházením, čímž se rozumí: použití výrobku pro jiné účely než je určen, působením nadměrné síly na výrobek, neodbornou montáží, nesprávnou manipulací s výrobkem, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu. Nezasílejte části výrobků, vyměňujeme pouze celé výrobky. Záruku nelze uznat zejména v případech, kdy je zboží reklamováno po uplynutí záruční doby, zboží je z výprodeje, došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listě, zboží na reklamaci není dodáno s originálním dokladem o koupi, zboží je běžně opotřebovano, mechanicky poškozené, byl neodborně instalován, upravován nebo opravován, zboží bylo používáno v rozporu s běžným účelem jeho použití nebo v rozporu s návodem k použití, zboží bylo poškozeno živly, zboží měl vadu v době prodeje proto byla sjednána jeho nižší cena. výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním.

4. Při uplatnění reklamace je třeba postupovat následovně:

4.1 Poslat na adresu firmy Baribal, s. r. o. písemné oznámení o reklamaci, které musí obsahovat:

4.2 Údaje o odběrateli s tel. číslem pro další komunikaci

4.3 Název a kód výrobku

4.3. Datum zakoupení zboží a číslo faktury nebo dodacího listu.

4.4 Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. Délka záruční doby pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a definice, odstavec 3, bod 1.i, je 12 měsíců.

4.5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

4.6. Popis reklamované vady s podrobným popisem, případně zasláním fotografie na náš email: baribal@baribalkids.cz

4.7. Na základě tohoto písemného oznámení se s Vámi spojí odborný pracovník naší firmy a dohodne se s Vámi na dalším postupu.

5. Kupující je povinen pro účely reklamačního řízení předat prodávajícímu reklamované zboží čistý, mechanicky,chemicky, biologicky zboží očištěný od špíny .

6. Způsob zasílání zboží volíme podle velikosti a nebezpečí poškození zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo změně jeho vlastností.

7.. Kupující bude před odesláním objednávky přes e - shop vyzván, aby uškrtit políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil v době před odesláním objednávky a bezvýhradně s nimi souhlasí.

8. Tyto reklamační podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů. 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

Zpět na vše o nákupu